Revise & ReDesign


เนื่องจากจุดมุ่งหมายของเราคือความพึงพอใจสูงสุดในการใช้ Space ดังนั้น เราจึง บริการแก้ไขแบบให้ท่านได้ถึง 5 ครั้ง นอกจากนี้ เรายังมีระบบ Design Source ข้อมูลการออกแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้เปรียบเทียบรูปแบบ Design ต่างๆอีกด้วย ทั้งหมดนี้ เพื่อให้ได้ Space ที่ลงตัวสำหรับท่านที่สุด แต่เงื่อนไขในการแก้ไขแบบนั้นจะเป็นไปตามช่วงเวลาและปริมาณงาน การแก้ไขแบบหนึ่งครั้งจะใช้เวลาประมาณระหว่าง 1 สับดาห์จนถึง 4 สับดาห์ (ควรเผื่อเวลาทำแบบ 2 เดือนขึ้นไป)PANVA Design and Build
Creates unique space.